GDPR

Formulář se Souhlasem se zpracováním osobních údajů naleznete zde www.slaviaflorbal.cz/ke-stazeni

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek FBC Slavia Praha, z.s., se sídlem Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10, Dolní Měcholupy IČ: 227 07 476 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 24907 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.slaviaflorbal.cz informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese sekretariat@slaviaflorbal.cz

Zpracování osobních údajů dětí

Osobní údaje osob mladších 15 let zpracováváme pouze se souhlasem zákonného zástupce.
Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení;
 2. datum narození;
 3. rodné číslo;
 4. adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství;
 5. telefonní číslo a
 6. e-mailová adresa.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše
osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Na našich webových stránkách nesledujeme aktivitu a chování jejích uživatelů.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli
Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. zejména
pro:

 1. Vedení evidence členské základny;
 2. Identifikace na soutěžích;
 3. žádosti o dotace na základě §6b ZOPS;
 4. organizaci sportovní činnosti členů spolku zapojením do sportovních aktivit výkonnostního i rekreačního charakteru;
 5. pro účast v ligových a neligových soutěžích v rámci sportovních svazů či unií;
 6. pořádání výcvikových kurzů, vlastních soutěží pro členy i veřejnost a
 7. pořádání turnajů.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou
vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom
Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích,
plněních nebo službách, které poskytujeme
a které by Vás, podle našeho názoru, mohly
zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro
účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším
smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo
neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení
můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám
zaslat e-mail s příslušnou žádostí na sekretariat@slaviaflorbal.cz nebo na jinou adresu,
ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše
uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.
Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní;
 2. příslušný sportovní svaz;
 3. příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS;
 4. výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
 5. příslušným orgánům státní zprávy a samosprávy;
 6. zpracovatelům, kteří Nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou Našimi partnery.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše
služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností
podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví
a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese
sekretariat@slaviaflorbal.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v
jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo
na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a
zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování,
včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž
první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat
přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je
protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů
tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu
nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše
osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

(Navštíveno celkem 280x, dnes navštíveno 1x)